REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW

Zapoznaj się z regulaminem obowiązującym w ApartHotel24

Regulamin ApartHotelu24 obowiązuje w każdym z wynajmowanych Apartamentów i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
Wynajmujący Apartament zwany jest w dalszej części regulaminu „Aparthotelem24”, natomiast najemca apartamentu „Gościem”.
Regulamin ApartHotelu24 jest dostępny na stronie internetowej www.aparthotel24.eu.

Regulamin ApartHotelu24
określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentu i jest integralną częścią, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Doba Hotelowa
Pomieszczenie mieszkalne , zwane w dalszej części „Apartamentem” wynajmowane jest na doby. 
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.

 • Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio przez pracownika firmy Aparathotel24 o ustalonej godzinie. Wraz z z kluczem i kartą magnetyczną Gość dostaje wykaz wyposażenia apartamentu.

  Opłatę za pobyt uiszcza się z góry w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy.

  Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem Aparthotelu24.

  Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić , najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. ApartHotel24 może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (apartamentów) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.

  Aparthotel24 zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w apartamencie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 • Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc pod numer
  +48 508220102 lub wysyłając zapytanie pod adres kontakt@aparthotel24.eu.

  Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do wykonania przelewu zadatku w wysokości 40 % wartości pobytu. Dokładny adres i nazwę wynajętego apartamentu. W przypadku rezerwacji na jedną dobę kwota zadatku wynosi 100%  wartości pobytu.

  Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe aparthotelu24 w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Aparthotel24 zastrzega sobie prawo do sprzedaży apartamentu innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Hotel rezerwacji.

  Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym ApartHotelu24, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie gwarantowanej rezerwacji.

  W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca kwotę równorzędną zadatkowi, na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca 50 % wartości kwoty równorzędnej zadatkowi.

  Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie wyznaczonej osobie Aparthotelu24 dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

  Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

  Liczba osób przebywająca w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa niż ta podana przy rezerwacji apartamentu, pracownik firmy może zażądać dodatkowej opłaty.

  Aparthotel24 może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Aparthotelu24 lub innych osób przebywających w Apartamencie, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Aparthotelu24.

  Aparthotel24 zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

  W przypadku opuszczenia przez Gościa ApartHotelu24 w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.

  W przypadku nieprzybycia Gościa do Hotelu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Hotel nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

 • Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

  ApartHotel24 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

  Aparthotel24 nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa

  Aparthotel24 nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Aparthotelu24.

 • Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie ApartHotelu24 pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych ApartHotelu24, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.

  W przypadku zgubienia lub zniszczenia :
  Kluczy do Apartamentu opłaty w wysokości 100 zł
  Karty Magnetycznej do szlabanu opłaty w wysokości 150 zł

  Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym pracownika ApartHotelu24.

  W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Aparthotel24 może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań i uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentu.

  Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający apartament powinien każdorazowo zamknąć okno, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

  Aparthotelowi24 przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Apartamentu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

 • W ApartHotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.

  Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Aparthotelu24 nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Aparthotelu24 może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

  W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 400 zł.

  W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu.

  W apartamentach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.

  Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami) przez ApartHotel24 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Apartamencie, Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie ApartHotelu24, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

  Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamentach ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa .

  Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Hotelu pisemnie na adres e-mail:  kontakt@aparthotel24.eu

 • I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Z dniem 25 maja 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). RODO wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na korzystanie z usług internetowych. W niniejszym części Polityki Prywatności znajdziecie Państwo informacje zgodne z art. 13 RODO wypełniające obowiązek informacyjny. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed skorzystaniem z naszej Strony. 

  2. Zgodnie z RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Wyrażając zgodę na za pośrednictwem naszej strony internetowej na przetwarzanie danych, wyrazicie Państwo zgodę, abyśmy przetwarzali następujące dane: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu. Proszę pamiętać, że zgodnie z RODO pojęcie zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. W przypadku naszej strony internetowej Państwa zgoda nastąpi poprzez dokonanie rezerwacji lub wysłanie formularza kontaktowego. Publikujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pod każdym formularzem, za pośrednictwem którego zbierane są dane osobowe. 

  3. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony www.aparthotel24.eu jest Firma pod nazwą: BSDD CONSULTING Beata Janczak siedzibą we Wrocławiu , 53-020, przy ulicy Krzyckiej 52A posiadająca numer NIP: 955-233-92-21
  4. Dane kontaktowe Administratora: telefon:601 989 983 adres e-mail: bsddconsulting@onet.eu, adres do korespondencji: ul. Krzycka 52A, 53-020 Wrocław 

  5. Nie ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych albowiem zgodnie z RODO nie mamy obowiązku jego ustanowienia. 

  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach obsługi rezerwacji i wystawienia dokumentów księgowych. 

  7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) RODO. 

  8. Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), tj. ze względu na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług Administratora. 

  9. Przetwarzane dane osobowe nie będę przekazywane innym odbiorcą. Zgodnie z RODO odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. 

  10. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

  11. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do 10 lat. 

  12. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. 

  13. Prawo dostępu, o którym mowa w pkt. 12 oznacza, iż Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji określonych w art. 15 RODO. 

  14. Prawo do sprostowania, o którym mowa w pkt. 12 oznacza, iż Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

  15. Prawo do usunięcia, o którym mowa w pkt. 12 (prawo do bycia zapomnianym) oznacza, iż Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

  16. Prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w pkt. 1 oznacza, iż Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  17. Prawo do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 12 oznacza, iż Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

  18. Prawo do przeniesienia danych, o którym mowa w pkt. 12 oznacza, iż Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

  19. Przysługuje Państwu prawo do prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie może nastąpić poprzez wysłanie korespondencji e-mail albo korespondencji tradycyjnej na adresy wskazane w niniejszej Polityce prywatności. 

  20. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza RODO 

  21. Podanie przez Państwa danych osobowych za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie jest warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Administratora (warunkiem zawarcia umowy). Brak podania danych uniemożliw prawidłowe wykonanie usługi a tym samym uniemożliwi zawarcie umowy w zakresie oferowanym przez Administratora. Nie jesteście Państwo zobowiązani do podania danych osobowych jednakże brak ich podania uniemożliwi zawarcia umowy i skorzystanie z usług. 

  22. Nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych ani profilowania. Profilowaniem w rozumieniu RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

  II. COOKIES
  1. Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

  2. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. 

  3. Pliki Cookies wykorzystywane są celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  4. Podmiotem zamieszczającym pliki Cookies i mającym do nich dostęp jest: APARTHOTEL.EU, GOOGLE 

  5. Macie Państwo w każdym momencie możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

  III. ZABEZPIECZENIA
  1. Administrator daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Niektóre usługi świadczone przez Administratora wymagają zapisania się. Zapisanie się jest dobrowolną Państwa decyzją i możecie Państwo w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części. 

  2. Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy Państwa informować. 

  3. Formularz wypełniany przez Państwa w ramach świadczenia usług z jego wykorzystaniem, a także sam proces autoryzacji (logowania) realizowany jest za pomocą protokołu HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure), który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.